Privacyverklaring

Deze privacy verklaring beschrijft hoe About People omgaat met de privacy van bij haar onderneming betrokken personen (waaronder cliënten, bezoekers van haar websites, abonnees van haar nieuwsbrief, deelnemers aan workshops of trainingen en andere relaties). In deze privacyverklaring is omschreven hoe About People persoonsgegevens verwerkt en hoe betrokkenen hun rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen uitoefenen. About People, gevestigd te Noordwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76357201 is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

1- Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening verwerkt About People persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door About People gebeurt in overeenstemming met de privacyregelgeving en op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

A. Cliënten en betrokkenen

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij de volgende persoonsgegevens van onze cliënten en/of betrokkenen verwerken: NAW-gegevens, geslacht, titulatuur, contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer), zakelijke gegevens (zoals bedrijfsnaam, uittreksel handelsregister en BTW-nummer) en bankgegevens.
Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens op de AVG om uitvoering te kunnen geven aan de opdrachtovereenkomst die wij met u hebben. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals het verbeteren van onze dienstverlening. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal u expliciet om toestemming worden gevraagd.

B. Websitebezoekers

Iedere websitebezoeker kan in het kader van onze online dienstverlening contactgegevens achterlaten op de website van About People. Wij zullen deze gegevens dan gebruiken om contact met u op te nemen en bewaren deze gegevens zoals nodig is voor de beantwoording van uw vraag.

Cookies
About People houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem. De website van About People maakt daarbij gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Door gebruik te maken van de website van About People geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hierna onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. About People heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Gebruik Social media
Pagina’s op onze website zijn deelbaar op social media, zoals LinkedIn, Twitter en Facebook. About People houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van social media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van deze diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die partijen door te lezen.

C. Nieuwsbriefabonnees of deelnemers workshops etc.

About People verstuurt mogelijk periodiek een nieuwsbrief. Ten aanzien van de nieuwsbrief verzamelen wij persoonsgegevens zoals uw (bedrijfs-)naam en e-mailadres. U ontvangt de nieuwsbrief alleen indien u daar toestemming voor hebt gegeven en/of indien u een bestaande cliënt van ons bent en wij u willen informeren over de voor u relevante diensten en ontwikkelingen. Wenst u een nieuwsbrief niet langer te ontvangen, kunt zich op elk gewenst moment afmelden via een link in de nieuwsbrief.

Voor aanmeldingen in het kader van workshops, trainingen of soortgelijke evenementen verwerkt About People persoonsgegevens, zoals onder meer NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en functie, en in voorkomend geval uw geslacht en andere gegevens die in het kader van de aanmelding worden gevraagd (zoals opleiding en werkervaring). Wij verwerken deze gegevens in onze administratie op basis van uw toestemming.

D. Andere relaties

Als het gaat om leveranciers of andere dienstverleners kan About People persoonsgegevens zoals NAW-gegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer verwerken die noodzakelijk zijn voor het leveren of afnemen van diensten. Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst dan wel te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een administratie of voor accountantscontrole.

2- Uw persoonsgegevens en derden

About People deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij, zoals een IT-leverancier, deurwaarder of koerier of gerechtelijke instanties. Daarnaast kan About People persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van About People uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door About People ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

3- Beveiliging

About People hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

4- Bewaartermijn

About People bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

5- Privacyrechten

Een vraag of verzoek in verband met de uitoefening van uw privacyrechten (zoals inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming) kan worden gericht aan:

E-mail: karin.laker@about-people.nl

Post:
About People, t.a.v. K. Laker
Dobbelmannduin 4
2202 CZ Noordwijk

Wij streven ernaar binnen een maand op uw verzoek te reageren. Wordt er geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

6- Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder gewenst moment aanpassen en zullen de nieuwste versie steeds publiceren op onze website. Wij raden u daarom aan om onze website geregeld te raadplegen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in.

+31 (0)6 51 244 355info@about-people.nl